[ircd-ratbox] Bug?

Sandra Solway sandra at purplekittens.us
Fri Mar 12 12:59:44 EST 2004


I recently installed ircd-ratbox on my computer. It runs fine, but when
issuing a -HUP from the shell prompt, it cores. Attached is the backtrace.
-------------- next part --------------
#0 0x401c3a5e in free () from /lib/tls/libc.so.6
No symbol table info available.
#1 0x40287aa0 in __after_morecore_hook () from /lib/tls/libc.so.6
No symbol table info available.
#2 0x0806225b in conf_begin_auth (tc=0x869b978) at newconf.c:1077
    yy_tmp = (struct ConfItem *) 0x40287110
#3 0x08064cb9 in conf_start_block (block=0x86d5838 "pSm\b", name=0x0) at newconf.c:2786
No locals.
#4 0x0807abbb in yyparse () at ircd_parser.y:195
    yystate = 9
    yyn = 0
    yyresult = -7
    yyerrstatus = 0
    yytoken = 8
    yyssa = {0, 2, 9, 12, 15, 18, 22, 26, 28, 36, 43, 38, 44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31764, 16397, 24128, 2155, -1404, 
 -16385, 228, 16412, 31632, 16397, -14816, 16404, 23856, 2155, 20096, 2056, 31764, 16397, 24128, 2155, -1372, -16385, -1456, 
 16392, 31632, 16397, -14816, 16404, 23856, 2155, 20096, 2056, 11520, 16402, 23856, 2155, -1404, -16385, -1456, 16392, 23984, 
 2155, -14816, 16404, 24056, 2157, -26997, 2056, 31167, 16397, 23856, 2155, -1372, -16385, -1444, -16385, 31130, 16397, -14816, 
 16404, 18200, 2156, 13104, 16436, -13152, 16392, -14816, 16404, 18200, 2156, 24128, 2155, 11520, 16402, 23856, 2155, -1372, 
 -16385, 24, 0, -4459, 16392, 10, 0, 2, 0, 19400, 16412, 325, 0, -14816, 16404, 18200, 2156, 24, 0, 24, 0, 31392, 16424, 28944, 
 16424, 31392, 16424, 8256, 2157, -1176, -16385, 15008, 16412, 19400, 16412, 8256, 2157, -14816, 16404, 8256, 2157, 16, 0, 16, 0, 
 31392, 16424, 28944, 16424, 31392, 16424, -17688, 16424, 12, 0, 4, 0, 17828, 16412, -14206, 2054, 12, 0, 19984, 2156, 31464, 
 16424, -17688, 16424, 31392, 16424, 11288, 2157, 40, 0, 31392, 16424, 28944, 16424, 31392, 16424, 1, 0, 33, 0, 14621, 16412, 
 31392, 16424, 33, 0, 513, 0, 0, 0, 20096, 2056, -1192, -16385, -7458, 2054}
    yyss = (short int *) 0xbffff9b0
    yyssp = (short int *) 0xbffff9b4
    yyvsa = {{number = 0, string = '\0' <repeats 512 times>, conf_parm = 0x0}, {number = 1852731235, 
  string = "connect\0\0ges\0\0\0ld.queen\0\0ns\0\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x6e6e6f63}, {
  number = 1752462689, string = "auth\0.0.1\0\0157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x68747561}, {number = 1987208563, 
  string = "server\0\0er\0log\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x76726573}, {
  number = 1953720684, string = "listen\0es\0\0\0og\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x7473696c}, {number = 1953722216, 
  string = "host\0n\0es\0\0\0og\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x74736f68}, {
  number = 7897, string = "Ù\036\0\0\0.0.1\0\0157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x1ed9}, {number = 7897, 
  string = "Ù\036\0\0\0.0.1\0\0157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x1ed9}, {
  number = 141381608, string = "èOm\b\0.0.1\0\0157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x86d4fe8}, {number = 7897, 
  string = "Ù\036\0\0\0.0.1\0\0157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x1ed9}, {
  number = 141382328, string = "¸Rm\b\01.192.157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x86d52b8}, {number = 6660, 
  string = "\004\032\0\0\01.192.157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x1a04}, {
  number = 141372736, string = "@-m\b\01.192.157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x86d2d40}, {number = 0, string = '\0' <repeats 512 times>, conf_parm = 0x0} <repeats 168 times>, {number = 0,
#0 0x401c3a5e in free () from /lib/tls/libc.so.6
No symbol table info available.
#1 0x40287aa0 in __after_morecore_hook () from /lib/tls/libc.so.6
No symbol table info available.
#2 0x0806225b in conf_begin_auth (tc=0x869b978) at newconf.c:1077
    yy_tmp = (struct ConfItem *) 0x40287110
#3 0x08064cb9 in conf_start_block (block=0x86d5838 "pSm\b", name=0x0) at newconf.c:2786
No locals.
#4 0x0807abbb in yyparse () at ircd_parser.y:195
    yystate = 9
    yyn = 0
    yyresult = -7
    yyerrstatus = 0
    yytoken = 8
    yyssa = {0, 2, 9, 12, 15, 18, 22, 26, 28, 36, 43, 38, 44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31764, 16397, 24128, 2155, -1404, 
 -16385, 228, 16412, 31632, 16397, -14816, 16404, 23856, 2155, 20096, 2056, 31764, 16397, 24128, 2155, -1372, -16385, -1456, 
 16392, 31632, 16397, -14816, 16404, 23856, 2155, 20096, 2056, 11520, 16402, 23856, 2155, -1404, -16385, -1456, 16392, 23984, 
 2155, -14816, 16404, 24056, 2157, -26997, 2056, 31167, 16397, 23856, 2155, -1372, -16385, -1444, -16385, 31130, 16397, -14816, 
 16404, 18200, 2156, 13104, 16436, -13152, 16392, -14816, 16404, 18200, 2156, 24128, 2155, 11520, 16402, 23856, 2155, -1372, 
 -16385, 24, 0, -4459, 16392, 10, 0, 2, 0, 19400, 16412, 325, 0, -14816, 16404, 18200, 2156, 24, 0, 24, 0, 31392, 16424, 28944, 
 16424, 31392, 16424, 8256, 2157, -1176, -16385, 15008, 16412, 19400, 16412, 8256, 2157, -14816, 16404, 8256, 2157, 16, 0, 16, 0, 
 31392, 16424, 28944, 16424, 31392, 16424, -17688, 16424, 12, 0, 4, 0, 17828, 16412, -14206, 2054, 12, 0, 19984, 2156, 31464, 
 16424, -17688, 16424, 31392, 16424, 11288, 2157, 40, 0, 31392, 16424, 28944, 16424, 31392, 16424, 1, 0, 33, 0, 14621, 16412, 
 31392, 16424, 33, 0, 513, 0, 0, 0, 20096, 2056, -1192, -16385, -7458, 2054}
    yyss = (short int *) 0xbffff9b0
    yyssp = (short int *) 0xbffff9b4
    yyvsa = {{number = 0, string = '\0' <repeats 512 times>, conf_parm = 0x0}, {number = 1852731235, 
  string = "connect\0\0ges\0\0\0ld.queen\0\0ns\0\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x6e6e6f63}, {
  number = 1752462689, string = "auth\0.0.1\0\0157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x68747561}, {number = 1987208563, 
  string = "server\0\0er\0log\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x76726573}, {
  number = 1953720684, string = "listen\0es\0\0\0og\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x7473696c}, {number = 1953722216, 
  string = "host\0n\0es\0\0\0og\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x74736f68}, {
  number = 7897, string = "Ù\036\0\0\0.0.1\0\0157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x1ed9}, {number = 7897, 
  string = "Ù\036\0\0\0.0.1\0\0157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x1ed9}, {
  number = 141381608, string = "èOm\b\0.0.1\0\0157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x86d4fe8}, {number = 7897, 
  string = "Ù\036\0\0\0.0.1\0\0157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x1ed9}, {
  number = 141382328, string = "¸Rm\b\01.192.157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x86d52b8}, {number = 6660, 
  string = "\004\032\0\0\01.192.157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, conf_parm = 0x1a04}, {
  number = 141372736, string = "@-m\b\01.192.157\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
  conf_parm = 0x86d2d40}, {number = 0, string = '\0' <repeats 512 times>, conf_parm = 0x0} <repeats 168 times>, {number = 0,
0\0\0\003\0\0\0Xöÿ¿ñ÷ÿ¿Q\0\0\0ÿ#\e at Z34@ ÷ÿ¿Q\0\0\0¿Ì\b\b\0\0\0\0\034öÿ¿\v\231\031@<öÿ¿¿Ì\b\b", '\0' <repeats 24 times>, "\böÿ¿\0\0\0\0\t~\031@\n\0\0\0ð\0s \0\0\0\0ÿÿÿÿþÿÿÿ", '\0' <repeats 40 times>, "\030ñÿ¿\v\0\0\0\003\0\0\0\0\0\0\0(ñÿ¿\v\0\0\0\003\0"..., 
  conf_parm = 0x0}, {number = 1075412489, 
  string = "\t~\031@\e\0\0\0S~\b\b\0\0\0\0¬÷ÿ¿\v\231\031@Ì÷ÿ¿S~\b\b\e\0\0\0\0\0\0\0\0\0s \0\0\0\0¿Ì\b\bùÿÿÿ\0\0\0\0\0\0\0\0\t~\031@éÿÿÿ", '\0' <repeats 36 times>, "\n\0\0\0\235¿N@\v", '\0' <repeats 11 times>, "¨òÿ¿\v\0\0\0\b\0\0\0¤øÿ¿Øöÿ¿\0\0\0\0e½\b\bb\0\0\0ÿÿÿÿ\0\0\0\0\004\0\0\0\0\0\0\0øöÿ¿\0\0\0\0Áws \0\0\0\0ÿÿÿÿ÷ÿÿÿ", '\0' <repeats 16 times>, "¤E\034@\0\0\0\0\0\0\0\0D\002\0\0È"..., 
  conf_parm = 0x40197e09}, {number = 55, 
  string = "7\0\0\0hùÿ¿034@\t~\031@ \001(@\0\0\0\0\0\0\0\0àóÿ¿àóÿ¿¸ûÿ¿\006\026\a\bàóÿ¿}öQ@Èûÿ¿4Ü\005\bREHASH From Sel-!selenay at queen.of.the.purple.kittens{Selenay}[67.42.68.52]\0\b\0\0\0\0,úÿ¿\v\231\031 at Lúÿ¿\230\226\b\b\v\0\0\0\v\0\0\0\búÿ¿\0\0\0\0\t~\031@\v\0\0\0\030úÿ¿\0\0\0\0\t~\031@\0\0\0\0\005?s "..., conf_parm = 0x37}, {number = 1077230076, 
  string = "ü95@ú;5@", '\0' <repeats 20 times>, " öÿ¿\0\0\0\0\232Ó\005\bj]O@", '\0' <repeats 12 times>, "£\226\b\bü95@ä\0\034@\0\0\0\0(°i\b\020q(@034@\037\026\034@<öÿ¿034 at .54@\0\0\0\0\020q(@<öÿ¿p÷ÿ¿ÿ\001\0\0~¯\e@<öÿ¿ Ì\b\b|÷ÿ¿034@\0\0\0\0Üöÿ¿\001\200­û034 at 034@034 at 03434 at .54@034 at .54@", '\0' <repeats 20 times>, "\v\0\0\0\0\0\0\0Øüÿ¿\0\0\0¿\0\0"..., conf_parm = 0x403539fc}, {
  number = 1702195520, 
  string = "@queen.of.the.purple.kittens{Selenay} is rehashing server config file", '\0' <repeats 19 times>, "ü95@\0\0\0\0Áô&@\0\0\0@\0\0\0\0<øÿ¿Ø\200k\b\200û'@\0\0\0\08øÿ¿Ú\214\a\b(°i\b@{Y at Xøÿ¿uÔ\005\b@{Y at rid.mo\0 at Pb\027@Ðøÿ¿034 at høÿ¿Ú\214\a\b(°i\bÀbY@\210øÿ¿uÔ\005\bÐøÿ¿P¬:@\210øÿ¿\232"..., conf_parm = 0x65757140}}
    yyvs = (YYSTYPE *) 0xbffe6690
    yyvsp = (YYSTYPE *) 0xbffe6a98
    yystacksize = 200
    yyval = {number = 1987208563, string = "server\0\0er\0log\0\0tens.us\0\0\0ed\0vices clients.", '\0' <repeats 469 times>, 
 conf_parm = 0x76726573}
    yylen = 0
#5 0x0806e43e in read_conf (file=0x86bc6f0) at s_conf.c:1362
No locals.
#6 0x0806f548 in read_conf_files (cold=0) at s_conf.c:1943
    file = (FBFILE *) 0x0
    filename = 0x1 <Address 0x1 out of bounds>
    kfilename = 0x40520988 "´("
    dfilename = 0x0
    xfilename = 0x86d5838 "pSm\b"
    resvfilename = 0x86d5838 "pSm\b"
#7 0x0806dfbe in rehash (sig=0) at s_conf.c:1176
No locals.
#8 0x4051f35f in mo_rehash (client_p=0x403aad90, source_p=0x403aad90, parc=0, parv=0x83cf9c0) at m_rehash.c:168
No locals.
#9 0x08067ddc in handle_command (mptr=0x40520880, client_p=0x403aad90, from=0xfffffff9, i=0, hpara=0x83cf9c0) at parse.c:388
    handler = 0x40287a84 <__free_hook>
#10 0x080679f0 in parse (client_p=0x403aad90, pbuffer=0x83cb9a0 "REHASH", bufend=0x83cb9a6 "") at parse.c:301
    from = (struct Client *) 0x403aad90
    ch = 0x83cb9a0 "REHASH"
    s = 0x40520880 "\200õQ@\n"
    end = 0x83cb9a5 "H"
    i = -7
    numeric = 0x0
    mptr = (struct Message *) 0x40520880
#11 0x0806712b in parse_client_queued (client_p=0x403aad90) at packet.c:100
    dolen = -7
    checkflood = 1
    lclient_p = (struct LocalUser *) 0x0
#12 0x08067692 in read_packet (fd=21, data=0x403aad90) at packet.c:418
    client_p = (struct Client *) 0x403aad90
    lclient_p = (struct LocalUser *) 0x403e5c70
    length = 7
    lbuf_len = -7
    fd_r = 21
    binary = 0
#13 0x0806ca0d in comm_select (delay=1077828720) at s_bsd_poll.c:254
    num = 1077587344
    ci = 21
    hdl = (PF *) 0x80675c0 <read_packet>
#14 0x0805bf4b in io_loop () at ircd.c:316
    delay = -7
#15 0x0805c945 in main (argc=0, argv=0xbffffe38) at ircd.c:746
No locals.
(gdb) 


More information about the ircd-ratbox mailing list